بررسی آگاهی متخصصان تیم توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز از روش های ارتباطی مکمل و جایگزین|گفتار توان گستر محمدشهر

بررسی آگاهی متخصصان تیم توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز از روش های ارتباطی مکمل و جایگزین|گفتار توان گستر محمدشهر

 

مقدمه: توانایی برقراری ارتباط از طریق گفتار از تواناییهای منحصربه فرد نوع بشر است افرادی که به هر دلیل،

توانایی سخن گفتن را ازدست داده باشند، نمی توانند به شیوۀ مؤثر ارتباط برقرار کنند روشهای ارتباطی مکمل و

جایگزین به عنوان راهکاری مناسب برای کمک به این افراد مطرح شده است هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان

آگاهی تیم توان بخشی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز از خدمات روش های ارتباطی مکمل و جایگزین است

روش بررسی: این پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی است 33 نفر از تیم توان بخشی شاغل در

بیمارستان ها و کلینیک های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز در این پژوهش

شرکت کردند و میزان آگاهی آن ها از خدمات روش های ارتباطی مکمل و جایگزین موردبررسی قرار گرفت برای

آگاهی سنجی از پرسشنامه ی محقق ساخته با روایی محتوایی 96033 استفاده شد نتایج با استفاده از نرم افزار

99 spss مورد تحلیل قرار گرفت

یافته ها: نتایج نشان داد که 3109 درصد شرکت کنندگان، هیچ گونه آشنایی با اصطلاح خدمات ارتباط مکمل و

جایگزین نداشتند و یا آشنایی کمی داشتند، تنها 600 درصد از آن ها آشنایی کامل با این اصطلاح داشتند بیشترین

آشنایی شرکت کنندگان ) 1406 درصد( با سیستم های ارتباطی ساده ازجمله کاغذ و خودکار بود

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که متخصصان، آشنایی محدودی با خدمات ارتباطی مکمل و جایگزین و

جامعۀ هدف این خدمات دارند؛ بنابراین نیاز به آموزش به این متخصصان در این زمینه به صورت نظری و بالینی

وجود دارد

کلیدواژه: آگاهی، متخصصان تیم توانبخشی، روش های ارتباطی مکمل و جایگزین

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com
http://goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts