9 ساله فارسی زبان – طراحی آزمایه حافظه فعال شنیداری و بررسی روایی و پایایی آن در کودکان 24|گفتار توان گستر محمدشهر

9 ساله فارسی زبان – طراحی آزمایه حافظه فعال شنیداری و بررسی روایی و پایایی آن در کودکان 24|گفتار توان گستر محمدشهر

 

هدف: با توجه به نقش حافظه فعال شنیداری در اکتساب زبان کودکان و ارتباط آن با رشد جوانب مهم زبان مانند اکتساب واژگان و همین

طور توانایی این سیستم در ذخیرهسازی اطلاعات و دستکاری آنها را در یک دامنهی زمانی کوتاهمدت در این پژوهش بر آن شدیم تا با

استفاده از ناکلمه که منعکس کنندهی عملکرد واقعی حافظهی فعال شنیداری است ابزاری مناسب برای بررسی عملکرد حافظه فعال شنیداری تهیه کرده تا با کمک

آن علاوه برتعیین دقیق ظرفیت این حافظه ، بتوان قابلیت دستکاری اطلاعات توسط این سیستم را نیز بررسی کرد

روش بررسی: این مطالعه مقطعی و از نوع ابزارسازی بود ابتدا کلمات و ناکلمات تعیین گردید پس از طراحی آزمایه پرسش نامهی روایی

محتوایی شامل 26 کلمه در بخش کلمه و 26 ناکلمه در بخش ناکلمه جهت محاسبه ی روایی محتوایی در اختیار صاحب نظران موضوعی قرار

گرفت جامعه آماری این پژوهش، کودکان فارسی زبان 9 الی 24 سالهی فارسی زبان شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری چند مرحله ای

96 نفر از کودکان 9 الی 24 سالهی فارسی زبانی مدارس ابتدایی )پایههای سوم تا ششم( و راهنمایی )هفتم و هشتم( شهر تهران انتخاب

شدند آزمایه طی دو مرحله )مرحله اول اجرای آزمایشی و مرحله دوم اجرای نهایی و تعیین پایایی آزمایه ( اجرا گردید

4 ، ناکلمه / یافته ها: نتایج نشان می دهد کلمات و ناکلمات دارای روایی محتوایی می باشند میانگین امتیاز آزمودنی ها در بخش کلمه 49

26 بدست آمد بین اجراهای متوالی نیز ضریب همبستگی بین امتیاز آزمودنی ها که از طریق روش تکرار / 0/06 و میانگین مجموع امتیازها 15

> / 0 بدست آمد در سطح معناداری ) 2 / 0 و در بخش ناکلمه 992 / آزمون انجام ضریب همبستگی بین اجراهای متوالی در بخش کلمه 259

p ( وجود دارد

نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد آزمایه حافظه شنیداری بدست آمده برای آزمودنیهای این مطالعه ازروایی و پایایی مناسبی برخوردار

است


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com
http://goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts