انواع مداخلات جهت اصلاح، درمان و توانبخشی اختلال لکنت زبان )مرور پیشینه پژوهشی بیست سال اخیر|گفتار توان گستر گوهردشت

انواع مداخلات جهت اصلاح، درمان و توانبخشی اختلال لکنت زبان )مرور پیشینه پژوهشی بیست سال اخیر|گفتار توان گستر گوهردشت

 

چکیده

اختلالات لکنت زبان از مهم ترین و متداول ترین اختلالات تکلمی است مرور مطالعات پژوهشی طی بیست سال

اخیر نشان میدهد که در واقع سن، شرایط و ویژگی های بلوغ نیز احتمالاً در تغییر شکل یا تشدید لکنت مؤثرند

لکنت زبان در پسران بیشتر از دختران است و در بررسی ها و تحقیقات مختلف، نسبتی در حدود 94 درصد برای

پسران و 34 درصد برای دختران ذکر گردیده است اختلال لکنت در جایی پیش می آید که دستگاه های تکلم انسان

دچار پاره ای از تشنج ها است؛ از اینرو ادای کلمات ناگهان به مانع برخورد می کند و پیوسته مکثی در میان صحبت

روی می دهد به هنگام چنین رویدادی معمولاً انسان حرفی را که روی آن مکث ایجاد شده است، چندبار تکرار

می کند دلایل بروز لکنت زبان در کودکان، تاکنون بطور دقیقی روشن نشده است اما با جمعبندی پیشینه پژوهشی

کاملاً مشخص شده است، لکنت نمی تواند علت واحدی داشته باشد بلکه همواره معلول علت بدنی، عاطفی،

اجتماعی یا ترکیب این عوامل است بسیاری از افرادی که لکنت زبان دارند دچار بعضی از ناراحتیهای عصبی و

ناسازگاری های اجتماعی هستند، اما تشخیص اینکه آیا این گونه ناراحتیهای روانی علت لکنت زبان است یا لکنت

خود حاصل حالات و فشارهای ناشی از اختلالات روانی است، بسیار مشکل است در بعضی از مواقع لکنت زبان

ممکن است حاصل نارساییها و اختلالات دستگاه عصبی باشد یا لکنت زبان از زمان کودکی در اثر بعضی

ناهنجاریهای خفیف فیزیولوژیکی پدید می آید امروزه از روش های مختلفی برای اصلاح، درمان و توانبخشی

اختلالات گویایی و لکنت زبان استفاده می نمایند این مقاله در صدد بوده است که با مرور مطالعات انجام شده

،» زبانی یا تلفظی « بیست سال اخیر، روشهای نوین درمان اختلال لکنت را معرفی نماید این مقاله روشهای درمانی

را معرفی مینماید و نتایج » خود درمانگری « و » رفتار درمانی « ،» دارو درمانی « ،» رواندرمانی « ،» دو جانبه یا مکمل «

پژوهشهای این حوزه را جمعبندی میکند و آنها را بحث میکند

واژگان کلیدی: مداخلات گفتاردرمانی، توانبخشی، اختلال لکنت، اختلال زبان

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts