مقایسه مهارت تعریف واژه بین کودکان دارای کاشت حلزون شنوائی با کودکان عادی|گفتار توان گستر محمدشهر

مقایسه مهارت تعریف واژه بین کودکان دارای کاشت حلزون شنوائی با کودکان عادی|گفتار توان گستر محمدشهر

 

: تعریف واژه، مهارتی زبانی و فرازبانی است که با رشد زبان، موفقیت تحصیلی و عملکرد هوشی در ارتباط می باشد

مطالعات در کودکان عادی و یا دارای آسیب ویژه زبان نشان دهنده ضعف گروه دارای آسیب در این مهارت می باشد در زمینه بررسی

تعریف واژه در کودکان دارای کاشت حلزون در ایران یک خلا پژوهشی وجود دارد؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه تعریف

واژه در کودکان دارای کاشت حلزون با کودکان عادی بود

روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی تعداد 00 کودک عادی و دارای کاشت حلزون 6 تا 1 ساله به شیوه در دسترس جهت

بررسی مهارت تعریف واژه با استفاده از آزمون تعریف واژه محمدی و همکاران ) 3311 ( انتخاب شدند معیار های ورود به مطالعه

6 سال و فارسی زبان بودن و برای نمونه های کم شنوا شامل مادرزادی بودن کم شنوایی، استفاده از دستگاه کاشت حلزون، – شامل سن 1

انجام عمل تا قبل از سه سالگی، دریافت خدمات توانبخشی زودهنگام بود معیارهای خروج از مطالعه شامل وجود سابقه هر گونه

اختلال همراه و عدم همکاری والدین و یا خود کودک بود دربخش آمار توصیفی توزیع انواع پاسخهای هر یک از دو جنبه ساختاری

و محتوایی تعریف واژه و نیز میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر مقدار امتیازات آنها و همچنین جهت تعیین معناداری تفاوت

میانگین امتیازات متغیرها از آزمون من ویتنی استفاده شد

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که گروه طبیعی به طور معناداری در سه بخش محتوایی) 40443 p= ( و ساختاری) 40444 p= ( تعریف

واژگان و نیز در مجموع ) 40444 p= ( امتیازات بیشتری نسبت به گروه کم شنوا کسب کردند

نتیجه گیری: ضعف کودکان دارای کاشت حلزون در مهارت تعریف واژه نشان از ضعف زبانی این کودکان در زمینه معناشناسی

و نحو دارد که انتظار می رود در برنامه درمانی مد نظر آسیب شناسان گفتار و زبان قرار گیرد

کلید واژه ها: تعریف واژه، معناشناسی، کاشت حلزون

 


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts