نحوه اجتماعی شدن کودکان طیف اتیسم|گفتارتوان گسترالبرز 09121623463

نحوه اجتماعی شدن کودکان طیف اتیسم|گفتارتوان گسترالبرز 09121623463

 

اجتماعی شدن کودکان طیف اتیسم|گفتارتوان گسترالبرز   09121623463 اجتماعی شدن کودکان طیف اتیسم|گفتارتوان گسترالبرز   بررسی اثر بخشی آموزش روش PRT به مادران بر اجتماعی شدن کودکان طیف اتیسم سرکار خانم فرزانه عبدی )نویسنده مسئول( _جناب آقای یوسف منصوری _جناب آقای حسین رضایی مقدمه و اهمیت موضوع:اختلال طیف اتیسم یکی از اختلالات فراگیر رشدی با منشاء عصب شناختی و علائم روانشناختی است که شیوع آن رو به افزایش استبا توجه به اینکه فرد اتیستیک درای مشکلات ارتباطی_اجتماعی فراوانی است آثار و پیامدهای ناگواری بر فرد،خانواده و اجتماع میگذارد، لذا درمانهای…

Related posts