اثر روش درمانی لی سیلور من روی شاخص معلولیت صدا در افراد پارکینسون با شدت ملایم|گفتار توان گستر البرز

اثر روش درمانی لی سیلور من روی شاخص معلولیت صدا در افراد پارکینسون با شدت ملایم|گفتار توان گستر البرز

 

سرکار خانم ارزو صفاریان )نویسنده مسئول( _جناب آقای یونس امیری شوکی _جناب آقای غلامعلی شهیدی _جناب

آقای شهرام هادوی

مقدمه: اختلال پارکینسون، یک اختلال مزمن پیشرونده عصبی است بسیاری از بیماران مبتلا به پارکینسون انواع اختلالات صدا و گفتار را در طول

دوره این بیماری نشان می دهند پرسشنامه شاخص معلولیت صدا ) VHI ( یک پرسشنامه درک از خود برای ارزیابی اختلالات صدا می باشد

بنابراین درمان در مراحل اولیه ممکن است اثرات مفیدتری نسبت به مراحل بعدی داشته باشد هدف از این مطالعه، بررسی اثر درمان لی سیلورمن بر

شاخص معلولیت صدا در بیماران پارکینسون با شدت کم است

روش بررسی: این مطالعه مداخله ای بر روی 93 بیمار پارکینسون انجام شد که به صورت تصادفی به دو گروه با درمان ) PD-T ( شامل 33 نفر و

بدون درمان ) PD-NT 34 نفر تقسیم شدند گروه سوم شامل 33 نفر فرد طبیعی که اختلالات صدا و گفتار نداشتند و با گروه بیمار به لحاظ سن )

14-61 سال(، جنس و تحصیلات همسان شده بودند، بود پرسشنامه ( VHI یکروز قبل از درمان و یکروز بعد از درمان در گروه PD-T و در

زمان مشابهی در گروه های PD-NT و طبیعی انجام شد

یافته ها: گروه بیماران پارکینسون قبل از درمان در مقایسه با گروه طبیعی ضعف چشمگیری را نشان دادند ) P≤ 41443 ( روش LSVT منجر به

بهبودی نمرات VHI در گروه PD-T شد ) P≤ 41443 ( اگرچه بهبودی درگروه PD-NT مشاهده نشد

نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که روش LSVT احتمالا از طریق خود تنظیمی و خودکنترلی منجر به کاهش نمرات پرسشنامه VHI و

زیرمجموعه های آن در بیماران پارکینسون با شدت کم می شود

کلمات کلیدی: روش صوت درمانی لی سیلور من، بیماری پارکینسون، اختلال صوت

بررسی همبستگی میان شاخص درد اسکلتی عضلانی و خستگی صوتی در بیماران مبتلا به بدآوایی ناشی از

تنش عضلانی

جناب آقای قباد شبانی )نویسنده مسئول( _جناب آقای بهادر رکن آبادی _سرکار خانم نگین مرادی _جناب آقای

احسان نادری فر _جناب آقای یوسف منصوری

مقدمه و اهمیت موضوع:احساس درد و خستگی صوتی درافراد مبتلا به بدآوایی ناشی از تنش عضلانی 3 ( (MTD بوسیله اسپاسم عضلات

شانه،کوتاه شدن استرونوکلیدوماستوئید 9 ، بستهشدن فضای کریکوتایروئید 3،انقباض بیش از حد عضلات خارجی حنجره و تنگ شدن قسمتهای

فوقانی حنجره ایجاد میشود کیفیت زندگی این افراد تحت تاثیر درد در ناحیهگردن و اطراف حنجره، خستگی زودهنگام صدا و صداسازی با

تلاشوتقلا قرار میگیرد لذا ارزیابی دقیق از شدت درد و خستگی ناشی ازآن توسط فرد، راهکاری مفید برای پیشگیری وکاهش این علائم میباشد

از اینرو هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان شیوع درد و خستگی صوتی در افراد MTD با استفاده از پرسشنامههای اسکلتیعضلانی نوردیک 0 و

شاخص خستگی صدا 1 ( VFI (و بررسی همبستگی این دوشاخص میباشد

مواد و روشکار:در این پژوهش توصیفی تحلیلی 03 فرد) 31 مرد، 91 زن(دارای MTD 33139 ،که به ± )محدوده سنی 32 تا 01 سال(با میانگین سنی 1113

کلینیکهای گفتاردرمانی شهر اهواز مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند هرآزمودنی فرمهای NMSQ که شامل دو خرده مقیاس

فرکانس) 30 سوال( و شدت درد ) 30 سوال( و هچنین VFI که شامل سه خرده مقیاس خستگی صدا) 3 تا 33 (،ناراحتی فیزیکی) 39 تا 36 ( و بهبودی

علائم پس از استراحت) 39 تا 32 ( میباشد را تکمیل نمود جهت آنالیز از آزمون آماری همبستگیپیرسون استفاده شد

32169 و میانگین فاکتورهای شاخص ± 39161 و 36139 ± نتایج:میانگین فرکانس و شدت در شاخص درد اسکلتیعضلانی به ترتیب 1121 VFI شامل

34112 بدست آمد نتایج پژوهش حاضر ±31310 ،2190±3193 ،33110± خستگی صوتی، ناراحتی فیزیکی و بهبود علائم با استراحت به ترتب 6143

نشان داد که میان فاکتور ناراحتیفیزیکی با فرکانس) p=، 41491 r=4199 (و شدتدرد اسکلتیعضلانی) p=، 4133 r=4161 (و همچنین بهبودی علائم

پسازاستراحت با فرکانس) p=، 41433 r=4190 (و شدت درد) p=، 41431 r=4193 (همبستگی معنادار مثبت وجود داشت درحالیکه بین فاکتور

خستگی صدا با فرکانس) p=، 4149 r=4199 ( و شدت درد) p=، 4130 r=4199 (همبستگی معناداری وجود نداشت

بحث و نتیجه گیری:نتایج این پژوهش نشان داد که میان خرده مقیاسهای فرکانس و شدت شاخص درد اسکلتیعضلانی با ناراحتی فیزیکی و

بهبودی علائم پسازاستراحت همبستگی مثبت معنادار وجود دارد به طوریکه در افراد MTD با افزایش فرکانس و شدت درد، نمره ناراحتی

فیزیکی و بهبودی علائم نیز بیشتر میشودبه نظر میرسد که تغییرات شاخص درد اسلکتیعضلانی میتواند بیانگر تشدید یا بهبود فاکتورهای ناراحتی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts