زبان و شناخت در کودکان دارای آسبررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با شاخص بدآوایی صدا در افراد مبتلا به اختلال عملکردی صدا|گفتار توان گستر البرزیب شنوائی|گفتار توان گستر عظمیه

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با شاخص بدآوایی صدا در افراد مبتلا به اختلال عملکردی صدا|گفتار توان گستر البرز

 

هدف:افراد دارای بدآوایی ناشیاز تنش عضلانی 33 علاوه بر جنبههای فیزیکی، اثرات منفی در احساسات، حرفه و زندگی اجتماعیرا تجربه می-

کنندبراساس تحقیقات ارتباط دوسویهای بین اختلالات شخصیتی با اختلالات صدا وجود دارد همچنین شیوع روزافزون اختلالات

سایکوفیزیولوژیک و علت مبهم و ناشناخته این دسته از اختلالات، ضرورت بررسی عوامل زیستی-روانی-اجتماعی موثر بر آنها را نشان میدهدلذا

هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با شاخص بدآوایی صدا در افراد مبتلا به اختلال عملکردی صدا میباشد

مواد و روش کار:در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، 391 فرد) 331 زن، 19 مرد( مبتلا به MTD 32 ، مراجعه کننده به کلینیک- ± با میانگین سنی 34

های گفتاردرمانی شهراهواز موردبررسی قرارگرفتندآزمودنیها بصورت تصادفی و دردسترس انتخاب شدند که پس از توضیح نحوه پژوهش، فرم

کوتاه پرسشنامه سنجشصفاتپنجگانهشخصیتی) NEO-FFI ( شامل 64 سوال در 1حیطه )روانرنجوری ،برونگرایی ،گشودگیبهتجربه ،-

وجدانمندی ،توافقجویی( راتکمیلنمودند برای محاسبه شاخص DSIbeta در ابتدا نمونههای صوتی در یک محیط کاملا ساکت جمعآوری و

سپس پارامترهای بیشینهیزمان آواسازی،آشفتگی فرکانس،زیرترینفرکانس و کمترین بلندی بااستفاده از نرمافزار Praat )نسخه 113133 ( اندازه-

گیری شداز آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید

نتایج:میانگین نمرات هریک ازحیطه های پرسشنامهشخصیتینئو)روانرنجوری 9300130 ،برونگرایی 9209916 ،گشودگی به تجربه 9101330 ،توافق

) جویی 3403644 ، وجدانمندی 3303203 و میانگین نمره DSI برابر با 3034011 بدست آمدنتایج نشانداد بین نمره DSI وحیطه برونگرایی همبستگی

مستقیمومعنادار ) 4241 P< (و بین نمره DSI وحیطه روان نژندی رابطه غیرمستقیم و معنادار) 4241 P< ( وجود دارد و بین دیگر حیطه ها و

DSI همبستگی معناداری مشاهده نشد

بحث و نتیجه گیری: نتایج نشانداد بین نمره DSI وحیطه برونگرایی همبستگی مستقیم و معنادار و بین نمره DSI وحیطه روان نژندی رابطه

غیرمستقیم و معنادار وجود دارد به نظر میرسد که تغییرات نمره DSI میتواند بیانگر افزایش یا کاهش فاکتورهای مرتبط با عوامل شخصیتی باشد و

بیانگر این می باشد، که در درمان این بیماران علاوه بر جنبههای فیزیکی)گرفتگی عضلات خارجی حنجره(،باید به عوامل شخصیتی نیز نیز توجه

کرد زیرا این عوامل میتوانند در ارائه راهکارهای درمانی مناسب و تسهیل روند درمان موثر باشند


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts