عوامل مرتبط با رشد تئوری ذهن|به روزترین توانبخشی منطقه10 شهرداری کرج

عوامل مرتبط با رشد تئوری ذهن|به روزترین توانبخشی منطقه10 شهرداری کرج

 

بازنمایی یا تجسم[1]: در همان محدوده زمانی که کودک قادر به انجام تکلیف باور کاذب می شود، توانایی انجام تکلیف تصویر کاذب را نیز دارد. این آزمون تفاوت زیادی با تکلیف درک باور کاذب ندارد و به جای تغییر دادن محل شی و بازگویی داستان، یک عکس گرفته می شود و پس از آن شی جابجا می شود. از کودک پرسیده می شود که شی، در کجای عکس قرار دارد؟ اگر کودک بتواند پاسخ دهد که عکس، شی را در جای اصلی نشان می دهد و مکان شی بعدا جابجا شده است، موفق به گذراندن این آزمون می شود. در اینجا کودک باید بتواند بین بازنمایی اتاق در عکس و حالت جدید اتاق، تمایز قایل شود(49).

حافظه: زمانی که کودک در تکلیف باور کاذب موفق می شود، از نظر توانایی های حافظه نیز رشد می کند. توانایی کودک در نگه داشتن حقایق متناقض در ذهن، باعث افزایش عملکرد کودک در تکلیف ظاهر- واقعیت[2] می شود.  در این تکلیف به کودک شی ای نشان داده می شود که در ظاهر یک چیز، اما در واقعیت چیز دیگری است. مثلا به کودک یک سنگ نشان داده می شود که شبیه اسفنج است. کودکان زیر چهار سال معمولا اشتباه  پاسخ می دهند. بین تکلیف ظاهر- واقعیت و باور کاذب در مطالعات ارتباط بالایی گزارش شده است(33, 50).

عملکرد اجرایی[3]: به منظور پردازش رخدادهای تکلیف باور کاذب، کودک نیاز دارد تا حافظه فعال کافی داشته باشد. همچنین باید بتواند برای پاسخ به تکلیف باوز کاذب، تمایل خود را به سمت دانش اولیه، مهار کند. در مطالعه ای فرای[4] و همکارانش رابطه بین باورکاذب و عملکرد اجرایی را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که همبستگی بالایی دارند(51).

گفتارو زبان : مطالعات بسیاری در مورد رابطه بین تئوری ذهن و گفتار انجام شده است، که در بخشهای قبل به تفصیل بحث شدند. با توجه به مطالعات یاد شده، توانایی کودک در دستور زبان، قوی ترین پیش بینی کننده درک باور کاذب می باشد.

بافت اجتماعی: اخیرا به نقشی که تعاملات اجتماعی می تواند در شکل گیری نظریه ذهن داشته باشد، توجه شده است. تجاربی که کودک در بافت اجتماعی خود کسب می کند، در فهم باور دیگران تاثیر گذار و مهم می باشد. مطالعه بر روی محاورات روزمره نشان می دهد که کودکان در سال دوم زندگی، شروع به بحث در مورد احساسات و تمایلات و در سال سوم زندگی  راجع به حالات ذهنی، فکر کردن و دانستن می کنند(52). در واقع فهم کودک از صحبت های دیگران که در صحبت های معمولی مشاهده می شود، تقریبا یک سال قبل از اینکه کودک بتواند، در تکلیف باور کاذب با موفقیت عمل کند، مشاهده می شود(28). بنابراین می توان نتیجه گرفت که بافت اجتماعی، بستر رشد نظریه ذهن و درک باور کاذب است.

 

[1] – represention

[2] – Appearance-Reality

[3] – executive function

[4] – Fry

Related posts