کپسول باکتری |به روزترین توانبخشی مطقه 5 شهرداری البرز

کپسول باکتری |به روزترین توانبخشی مطقه 5 شهرداری البرز

یکی از ضمائم و لایه هایی که بعد از CW درباکتری گرم مثبت یا بعد از پرده بیرونی درباکتری گرم منفی وجود دارد کپسول است (عاملی که در بیمارزائی نقش دارد) معمولاً باکتری بیمارزائی دارای کپسول هستند مثل عامل بیماری شاربن، استرپتوکوک پونومونه (پنوموکوک) باکتری کپسول دار است که باعث بیماری ذات الریه درانسان می شود. ماهیت شیمیایی ساختمانی آن از کربوهیدرات (قند) گاهی پروتئین است . درمورد باسیلوس آنتراسیس جنس آن از ایزومرهای راست گردان D– اسید گلوتامیک است .

لایه گلیکوکیلیکس مواد واجد پلی ساکارید خارج سلولی را می نامند . که برحسب ترکیب شیمیایی ضخیم یا نازک ، سخت یا انعطاف پذیر باشد. هرگاه این لایه براحتی تغییر شکل دهد و قادر به دور نگه داشتن ذرات خارجی نباشد به آن لایه لعابی یا Slime layer(S-layer)  می گویند.

در برخی از باکتریها قشر نازکی به نام میکروکپسول یا قشر خارجی در بیرون جدار یاخته ای وجود دارد. پروتئین M در استرپتوکوکوس پیوژنز میکروکپسول است.

نقش کپسول: 1- در شرایط نامساعد از خشک شدن باکتری جلوگیری می کند. 2- سلول را از گزند بیگانه خواری میزبانش در امان می دارد. 3-  در حدت باکتری نقش دارد.

 

      •  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 1 شهرداری البرز  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 2 شهرداری البرز  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 3 شهرداری البرز   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 4 شهرداری البرز   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  مطقه 5 شهرداری البرز   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 6 شهرداری البرز   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 7 شهرداری البرز  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 8 شهرداری البرز  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 9 شهرداری البرز  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 10 شهرداری البرز  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 11 شهرداری البرز   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 12 شهرداری البرز   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 1 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 2 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 3 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 4 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  مطقه 5 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 6 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 7 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 8 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 9 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 10 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 11 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 12 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  فاز یک مهرشهر  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  فاز دو مهرشهر  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  فاز سه مهرشهر  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  فاز چهار مهرشهر  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  پاساژ دانشکده  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  محله اصفهانیها  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  باغستان  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  باغستان غربی  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  شهرک بهارستان  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  باغستان شرقی  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  عظیمیه  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  سه راه گوهردشت  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   رجایی شهر   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  گوهردشت  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  چهارراه طالقانی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  کلاک  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سرجو  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حصار  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   وسیه  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   باغ پیر  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بیلقان  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسین‌آباد بیلقان  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   علی‌آباد پرگیرک  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   تپه مرادآباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بیدستان  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   صحرای ویان  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   جوادآباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   نهر رستم  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   دره دروا  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسن‌آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حاجی‌آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   صوفی‌آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   وهرجرد (ورگرد)  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   دلمبر  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حیدرآباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   میان‌جاده  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شنبه‌دژ  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   نوزمین  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سیاه کلان  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کسین  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کارخانه قند  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسین‌آباد مهرشهر  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   جو مردآباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سرحد آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   آسیا برجی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سرآسیاب  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   ده کرج  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسین‌آباد راه‌آهن  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهر صنعتی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   اطراف امامزاده طاهر و امامزاده حسن  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   باغ فلاحت ,  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک رسالت عظیمیه  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حصار بالا  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سرجوی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   جهانشهر  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بلوار جمهوری شمالی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی کارمندان شمالی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی اتحاد  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   همت آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   ویلا  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی بنفشه  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   خلج آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   اکبر آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی شقایق  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسین آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ذوب آهن  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سرحدآباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهر صنعتی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک شیخ سعدی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   نوروز آباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بلوار چمران  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   قلمستان  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   فردوسی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شکرآباد  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بلوار هفت تیر ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ناز  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک شهید رستمی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   فردیس   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حافظیه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   نجف آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک پاسدار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک دهکده ( شهرک خانه ) ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک دریا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسین آباد افشار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   احد آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   رجب آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   اسد آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی فرهنگ   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی زنبق   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ولی عصر ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   دهقان ویلای اول و دوم   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک پردیسان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک شهید چمران   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک مهران   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کرج نو   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک موحدین   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   گلشهر  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   درختی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   میدان عطار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   گلزار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   انوشیروان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حصارک پایین   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   رضا شهر   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ولیعصر   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک قائمیه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک گلها ,  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بیدار چشمه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حصارک بالا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حیدر آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک گلدشت   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   پیشاهنگی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک طالقانی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شاهین ویلا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   صوفی آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ظفر ,  رجایی شهر (گوهردشت )   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک بهارستان شرقی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک بهداری   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک جهازیها   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسن آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک امام رضا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک فرهنگیان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک اوج   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی امامیه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی قائم ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج    برغان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   خیابان ولیعصر   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   اسلام آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   خیابان بهار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   خیابان چالوس  ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   چهار صد دستگاه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   آسیاب برجی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   مهرویلا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   دولت آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کارخانه قند   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   گلشهر ویلای شرقی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی کارمندان جنوبی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   مظاهری   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   دانشکده کشاورزی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بلوار بلال   ,     بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  شهرک سیمین دشت   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   رزکان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک منظریه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی 110   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی لاله   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک هفده شهریور   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   گلستان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ارم   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک شهید حسینی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   چهار باغ   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک وحدت (راه آهن )   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   واریان شهر ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  کلاک بالا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کلاک پائین   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حصار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   احمدیه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک جهان نما ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کیانمهر   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   گلستان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   قزل حصار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   آق تپه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سهرابیه ,  ,

Related posts