Genotyping (طبقه بندی ژنتیکی) |به روزترین توانبخشی  منطقه 2 شهرداری البرز

Genotyping (طبقه بندی ژنتیکی) |به روزترین توانبخشی  منطقه 2 شهرداری البرز

 

روش دیگر مولکولی بررسی GC% DNA است. نسبت سیتوزین به کلیه بازها. روشی که در کلیه موجودات انجام می شود. نسبتاً قدیمی است. میزان GC در یاخته های مختلف متفاوت است معمولاً در یوکاریوتها میزان GC مولکول DNA در محدوده 30 تا 50 درصد است اما در یوکاریوت ها و باکتری ها محدوده درصد GC بسیار وسیع (25 تا 80 درصد) را شامل می شود. معمولاً سویه های داخل یک گونه از نظر درصد GC مشابه اند. این مشابهت در گونه های یک جنس کمتر و هر چه بالاتر می رود تفاوت بیشتر می شود. در صفحه 87 کتاب جدولی است GC% برخی باکتری ها نوشته شده. میزان GC همواره نشان دهنده قرابت و مشابهت نزدیک نیست. ممکن است دو باکتری GC % نزدیک داشته باشند اما هیچ مشابهت خانوادگی و جنسی نداشته باشند. یکی از فاکتورهای موثر در taxonomy، درصد GC است. مثلاً :

داخل یک خانواده

Staphylococus %GC=38

Micrococcus   % GC= 64

به همین دلیل است که %CG درکنار بقیه خواص باید مورد بررسی قرار گیرد. یک روش دیگر بررسی ساختارهای RNA است یا بررسی توالی بازهای موجود در RNA است. RNA مورد استفاده عمدتاً RNA ریبوزومی است. (rRNA).

در رابطه با RNA ریبوزومی، یکی از مزیت ها این است که بازهای نوکلئوئیدی دچار تغییر نمی شود. در طول سالیان و زمان و تکامل ثابت می ماند. می توانیم با تعیین توالی rRNA باکتری یا ارگانیسم را تعیین هویت کنیم. انگشت نگاری مولکولی (Fingerprinting) هم یکی از روشهای نام برده شده در مورد تعیین هویت باکتریهای میکروارگانیسم هاست. همه این روش ها، روش های تعیین هویت است تعیین هویت های مولکولی و ژنتیکی همانند کاری که در انگشت نگاری انجام می دهیم. به همین دلیل به همه این روش ها Fingerprintin یا انگشت نگاری مولکولی می گویند.      

باکتری ها را براساس برخی از خواص از جمله نحوه حرکت، ساختمان جدار و نرمی یا سختی جدار به گروه های مختلفی تقسیم می کنند. گروه اول که در صفحه 80 کتاب است ومطالعه می فرمائید؛ گروه باکتری های سرخور یا لغزنده Gliding bacteria است. باکتری هایی هستند که معمولاً در غشاهای مرطوب، مخاطی زندگی می کنند معمولاً جزو باکتری های آبزی هستند. در انسان بیماری زایی زیادی ندارند از جمله این باکتری ها، باکتری مورکسلا بویس است که در چشم گاو وجود دارد که حالت لرج و مرطوبی دارد. در ایران هم به فراوانی از عفونت های چشمی گاوها جدا شده است. باکتری گرم منفی دوتایی است. بیماری که ایجاد می کند و مهم است بیماری Pinkeye (چشم صورتی) است. (تورم چرکی ملحقه چشم) این بیماری بخصوص در تابستان در گاوداری های صنعتی یه فراوانی دیده می شود. توسط مگس هم منتقل می شود در ایران هم جدا شده یک باکتری دیگر سرخورنده باکتری هایی هستند که در آب زندگی می کنند مثل Nikso Coccus یا Flexi bacter یا Flavobacter که بعضاً در آبزیان بیماری زا هستند. حرکتی معادل 2 تا 600 میکرون در دقیقه دارند. برای حرکت کردن نیاز به بدن نرم و قابل انعطاف دارند و باید جدار ظریفی برای حرکت داشته باشند.

گروه دوم، اسپیروکتها هستند.گروهی است که همانند گروه اول پیکر قابل انعطاف دارند، جدار ظریف اما حرکت آن ها توسط تاژک داخل باکتری است که به آن تاژک محوری یا Axial می گویند. این باکتری ها جدار قابل انعطافی دارند و همانند مار به پیکر خود پیچ و تاب می دهد که این پیچ و تاب توسط خط سفید و زرد یا تاژک محوری ایجاد می شود. همانند یک فنر حالت کرمی وار ایجاد می کند. باکتری های مهمی در این گروه قرار می گیرند که برای انسان و حیوانات بیماری زا هستند مثل تویپانوما پالیدوم (عامل سفلیس) یا بورلیا برگودوفری (عامل بیماری لایم) بیماری لایم توسط حشرات وکنه ها منتقل می شود عامل آن بورلیا است که احتمال دارد در شمال کشور داشته باشیم بیماری لایم در انسان هم است. یا باکتری لپتوسپیرا که هم در انسان هم گاو و گوسفند بیماری لپتوزپیروزیس را ایجاد می کند.

گروه سوم یوباکتری ها هستندکه گروه بسیار بزرگی از باکتریها را شامل می شوند. برخلاف گروه اول و دوم پیکر سختی دارند بنابراین پیکرشان قابل انعطاف نسبت و ضخیم است این باکتری ها ممکن است متحرک باشند و ممکن است متحرک نباشند. اگر متحرک باشند وسیله ی حرکتشان تاژک بیرون باکتری است که ممکن است یکی یا چندین تاژک باشد. بوسیله انواعی از تاژک ها می توانند حرکت کنند خود این به زیر بخش ها و دسته های متعددی تقسیم می شود. یک دسته آنها می توان گفت عالی ترین باکتری ها هستند. بنابراین شباهت زیادی بین این باکتری ها و قارچ ها وجود دارد به همین دلیل به آنها اکتینومیست ها گفته می شود. همانند قارچ ها شاخه شاخه می شوند و ریسه دارند. این اکتینومایست ها همانند شاخه درخت رشد می کنند اما همه آنها مقاطع عرضی ندارد (تفاوت آنها با قارچ ها)، قطرشان کمتراست و پروکایوتیک هستند اما قارچ ها یوکاریوتیک اند از جمله این باکتری مایکوباکتریوم است. مثل عامل بیماری سل، نوکاردیا (Nocordia)، استرپتومایسس(Strptomyces)،اکتینومایسس (Actinoinyces).عمدتاً خاک زی هستند.استرپتومایسس ها هم خاک زی هستند و گونه ای است که آنتی بیوتیک های مختلفی از آن تهیه می شود مثل استرپتومایسین، در مقابل این عالی ترین باکتری ها، دسته ی پست ترین باکتری ها (که به ویروس ها نزدیک اند) در گروه دوم قرار دارند. این گروه پست ترین، جزء تک یاخته ای های ساده اند منتهی انگل های اجباری داخل یاخته ای هستند. بعضی همانند ویروس ها بصورت آزاد نمی توانند زندگی کنند و وابسته به یاخته زنده اند. بنابراین در آزمایشگاه آن ها را  نمی توانیم کشت دهیم و نیاز به کشت سلول دارند. از جمله این باکتری ها، ریکتزیاها (Rikettsia) هستند. باکتری های هستند که بیماری های مختلفی بخصوص در انسان ایجاد می کند از جمله ریکتزیا Rikettsia (عامل بیماری تیفوس) است که توسط شیش منتقل می شود. باکتری دیگر کوکسیلا (coxiella) است مثل کوکسیلا بورنتی که در انسان بیماری (تب کیو) را ایجاد می کند. جنس باکتری مهم دیگر در این گروه کلامیدیا (Chlamidia) است. مثل (عامل تراخم چشم). تراخم که تکه ی اضافی روی چشم است. جنس دیگری که جدیداً به این گروه اضافه شده بنام کلامیدوفیلا (Chlamidophila) مثل کلامیدوفیلا پسی تاسی (عامل بیماری پسی تاکوز) است. یا اورنیتوز که از طریق طوطی سانان به انسان منتقل می شود و کشنده است. دسته دیگری از این باکتریها که درگروه سوم قرارمی گیرند، باکتری های آزادزی هستند. بعضی در محیط های کشت و بیرون از بدن موجودات می توانند رشد کنند. این دسته ممکن است گرم مثبت وگرم منفی باشند. ممکن است کوکسی باشند یا باسیل یا مارپیچی. ممکن است هوازی باشند یا بی هوازی، ممکن است زندگی داخل روده ای یا خارج روده ای داشته باشند که براساس این ویژگی ها به زیر دسته های مختلف تقسیم می شوند.گروهی از باکتری های این دسته که آزادزی گرم مثبت و کوکسی هستند،  استافیلوکوک ها و استرپتوکوک ها هستند. اما دسته ای از آنها باسیلی یا میله ای شکل وگرم مثبت می باشند که  ممکن است غیر هاگ زا باشند مثل لیستریا (Listeria) کورنیه باکتریوم (Corynobacterium)یا اریزپیلوتریکس (Erysipelothrix) .اما میله ای اسپورزا هم داریم که در خانواده باسیلاسه است. خانواده باسیلاسه دارای دو جنس هوازی و بی هوازی است. جنس هوازی، باسیلوس و بی هوازی کلیستریدیوم است.

گرم منفی ها ممکن است کوکسی، باسیل، هوازی یا بی هوازی، داخل روده ای یا خارج روده ای باشند از کوکسی های گرم منفی می توان به نیسریا(Neisseria) اشاره کرد. مثل نیسریامنتژتیدیس عامل مننژیت در انسان، نیسریا گونه رآ (عامل سوزاک)، یا ممکن است گرم منفی میله ای مستقیم بسیارکوچک غیر روده ای باشند مثل پاستورلا(Pasteurella)، بروسلا (عامل تب مالت). بروسلا (Brucella)باعث سقط جنین می شود. از طریق گوارش عمدتاً وارد می شود اما زیستگاه اصلی آن دستگاه گوارش نیست. یرسینیا (Yersinia)؛ فرانسیلا (Francisella) هموفیلوس (Haemophilus) و بردتلا (Bordetella) نیز جز این دسته می باشند. باکتری لژیونلا(Legionella) که به سختی رنگ گرم را به خود می گیرد در این دسته قرار دارند.

یک دسته از گرم منفی ها که خانواده بزرگی را شامل می شود آنتروباکتریاسه است. این خانواده بیش از 30 جنس دارد. مثل اشریشیا، سالمونلا، سراشیا، پروتئوس، کلبسیلا،شیگلا و ویبریو. این ها باکتری های میله ای کوچک، بی هوازی اختیاری بوده و زیستگاه اصلی آنها روده است. (روده ی انسان و حیوان) در مدفوع بفراوانی دیده می شوند.

بعضی از باکتری های گرم منفی که بعضاً در روده هستند بعضی مواقع هم خارج روده مثل پزودوموناس که این باکتری کاملاً هوازی، باسیل شکل، خارج روده ای در محیط و در آب وجود دارد. یا ممکن است باکتری داخل یا خارج روده ای بی هوازی اجباری باشد مثل فوزوباکتریوم و باکتریوئیدس. این باکتری های بی هوازی اجباری میله ای شکل گرم منفی معمولاً خارج روده ای است هر چند داخل روده هم هستند. وقتی گاو  یا گوسفندی دچار تورم ضربه ای نگاری می شود (میله یا میخی نگاری را پاره می کند) این باکتری ها از آن جا به کبد می روند و آبسه کبدی ایجاد می کنند یا باعث گندیدگی سم می شوند و باعث لنگش می شوند. اما گروه آخر یا گروه چهارم گروهی است که فاقد جدار هستند و شامل باکتری به نام  مایکوپلاسما هستند که از پست ترین باکتری ها یک مقدار عالی ترند اما جدار سلولی ندارند بنابراین پرگنه های فوق العاده ریزی ایجاد می کنند که با چشم دیده نمی شود. انگل اجباری نیستند و در آزمایشگاه رشد می کنند.

      • مطقه 5 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 6 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 7 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 8 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 9 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 10 شهرداری  کرج  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 11 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  منطقه 12 شهرداری  کرج   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  فاز یک مهرشهر  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  فاز دو مهرشهر  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  فاز سه مهرشهر  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  فاز چهار مهرشهر  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  پاساژ دانشکده  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  محله اصفهانیها  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  باغستان  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  باغستان غربی  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  شهرک بهارستان  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  باغستان شرقی  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  عظیمیه  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  سه راه گوهردشت  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   رجایی شهر   ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  گوهردشت  ,  بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  چهارراه طالقانی  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  کلاک  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سرجو  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   

Related posts