آنالیز مایع صفاقی یا شکمی (پریتوئن)|تخصصی ترین کلینیک اختلال یادگیری فاز سه مهرشهر

آنالیز مایع صفاقی یا شکمی (پریتوئن)|تخصصی ترین کلینیک اختلال یادگیری فاز سه مهرشهر

آنالیز مایع صفاقی برای کمک به تشخیص علت تجمع مایع صفاقی (آسیت) و یا التهاب صفاق (پریتونیت) استفاده می‌شود. ۲ دلیل اصلی برای تجمع مایع وجود دارد و یک مجموعه اولیه از تست‌ها (سطح آلبومین مایع، شمارش و تفکیک سلولی و ویژگیهای ظاهر) برای افتراق بین این دو نوع مایع که ممکن است تولید شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به هم خوردن تعادل بین فشار در رگهای خونی (که باعث خروج مایع از رگ‌های خونی به فضای میان بافتی می‌شود) و میزان پروتئین موجود در خون (که مایع را در رگهای خونی نگه می‌دارد)، می‌تواند موجب تجمع مایع شود (که ترانزودا نامیده می‌شود). ترانزودا اغلب توسط نارسایی احتقانی قلب و یا سیروز کبدی ایجاد می‌شود. اگر مایع ترانزودا تشخیص داده شد، معمولاً آزمایش‌های بیشتر بر روی مایع لازم نیست.

آسیب یا التهاب صفاق ممکن است مجموعه ای غیرطبیعی ازمایع (به نام اگزودا) را ایجاد کند. اگزوداها با انواعی از شرایط و بیماری‌ها و تست‌های مختلف ارتباط دارند و علاوه بر مواردی که دربالا گفته شد، ممکن است برای کمک به تشخیص یک بیماری خاص مورد استفاده قرار گیرند؛ از جمله:

 • بیماری‌های عفونیناشی ازویروس‌ها،باکتری‌ها،یاقارچ‌ها؛ عفونتممکناستازصفاقسرچشمه گیرد، به دلیلپارگیآپاندیس، پارگی رودهویادیواره شکم باشد، توسط آلودگیدر حین عمل جراحی ایجاد شود ویاممکن است ازجاهای دیگربدنبهصفاقانتشار یابد.
 • شرایط التهابی: پریتونیت به علت برخی مواد شیمیایی، تابش و به ندرت به علت اختلال خود ایمنی
 • بدخیمی‌ها: مانند مزوتلیوما، تومور کبد (هپا توما)، لنفوم یا سرطان متاستاتیک
 • پانکراتیت

آزمایشات بیشتر بر روی مایع اگزودا ممکن است شامل موارد زیر باشد:

■ قند مایع صفاقی، آنزیم آمیلاز و تومور مارکرها
■ آزمایش میکروسکوپی که ممکن است انجام شود اگر پزشک به عفونت و یا سرطان مشکوک باشد. آزمایشگاه‌ها ممکن است قطره ای از مایع صفاقی را زیر میکروسکوپ بررسی کنند و یا از سانتریفیوژهای خاص (cytocentrifuge) برای جمع کردن سلول‌های مایع در ته یک لوله آزمایش استفاده کنند و سپس نمونه را بر روی یک اسلاید شیشه ای قرار داده و به‌طور اختصاصی رنگ‌آمیزی کرده و انواع مختلف سلول‌های حاضر بررسی شود.
■ رنگ‌آمیزی گرم: برای مشاهده مستقیم باکتری‌ها یا قارچ‌ها در زیر میکروسکوپ
■ کشت باکتریایی و تست سنجش حساسیت آنتی‌بیوتیکی: برای تشخیص هر گونه میکروارگانیسم که در کشت رشد می‌کنند و برای هدایت درمان آنتی‌بیوتیکی درخواست می‌شوند.
■ تست‌های غیر متداول که برای بیماری‌های عفونی مانند تست‌های ویروس‌ها، مایکوباکتریوم ها (اسمیر و کشت AFB) و انگل‌ها درخواست می‌شوند.

زمان درخواست

تجزیه و تحلیل مایع صفاقی ممکن است زمانی که پزشک مشکوک به یک شرایط و یا بیماری است که عامل پریتونیت و یا آسیت است، درخواست شود.

این تست ممکن است درموارد زیر درخواست شود:
• آسیت با منشأ ناشناخته
• درد شکم و حساسیت
• سوراخ شدن روده
• مشکوک به بدخیمی داخل شکمی

تفسیر تست

نتایج تست می‌تواند به تمایز بین انواع مایع صفاقی و به تشخیص علت تجمع مایع کمک کند. مجموعه اولیه از آزمایش‌ها انجام شده بر روی یک نمونه از مایع صفاقی کمک می‌کند تا تعیین کند که آیا مایع ترانسودا و یا اگزودا است. این یافته‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

ترانسودا

نود درصد از مایعات آسیت ترانسودا هستند و به‌وسیله نارسایی احتقانی قلب یا سیروز کبدی ایجاد می‌شوند. نتایج نرمال تجزیه و تحلیل مایع صفاقی عبارت‌اند از:
• خصوصیات فیزیکی مایع: مایع شفاف به نظر می‌رسد.
• سطح آلبومین: پایین (معمولاً به عنوان تمایز بین سطح سرمی آلبومین و آلبومین مایع صفاقی ارزیابی می‌شود که به نام شیب غلظتی آلبومین سرم- آسیت یا SAAG معروف است که مقادیر بالاتر از 1.1 گرم بر دسی لیتر شواهدی از ترانسودا در نظر گرفته می‌شود.)
• تعداد سلول: سلول‌های اندکی وجود دارد.

اگزودا

 • خصوصیات فیزیکی: مایعممکن است ابری یا کدر به نظر رسد.
  • سطح آلبومین: بالاتر از ترانسودا (معمولاً با SAAG کمتر از 1.1 گرم بر دسی لیتر)
  • تعداد سلول: افزایش یافته است.

اگزوداها می‌توانند توسط انواع شرایط و بیماری‌ها ایجاد شوند و معمولاً نیاز به آزمایش‌های بیشتری برای کمک به تشخیص دارند. اگزوداها ممکن است به عنوان مثال توسط عفونت، تروما، سرطان‌های مختلف و یا پانکراتیت ایجاد شوند. در زیر لیستی از تست‌هایی است که پزشک ممکن است بسته به علت موردشک و نتایج معمولی درخواست کند.
خصوصیات فیزیکی: ظاهر طبیعی یک نمونه مایع صفاقی معمولاً به رنگ زرد کاهی و شفاف است. ظاهر غیرطبیعی ممکن است سرنخی از شرایط یا بیماری موجود به پزشک دهد که ممکن است شامل موارد زیر باشد:
زرد در اثر بیماری‌های کبد، شیری در اثر انسداد سیستم لنفاوی، سبز در اثر صفرا
◄ مایع صفاقی مایل به قرمز ممکن است وجود خون را نشان دهد.
◄ مایع صفاقی ابری ممکن است حضور میکروارگانیسم‌ها و یا سلول‌های سفید خون نشانگر عفونت را نشان دهد.

تست‌های شیمیایی: تست‌هایی که ممکن است علاوه بر آلبومین انجام شوند، شامل موارد زیر است:
● گلوکز یا به‌طور معمول همان سطح قند خون: ممکن است در اثر عفونت پایین‌تر آید.
● آنزیم آمیلاز: با پانکراتیت افزایش می‌یابد.
● تومورمارکرها: برای شناسایی نوع بدخیمی

آزمایش میکروسکوپی: اگر پزشک به عفونت و یا سرطان مشکوک باشد، انجام می‌شوند. مایع صفاقی نرمال دارای تعداد کمی از سلول‌های سفید خون (گلبول‌های سفید) است، اما فاقد سلول‌های قرمز خون (گلبول‌های قرمز) و یا میکروارگانیسم هست. نتایج حاصل از بررسی انواع مختلف سلول‌های موجود ممکن است شامل موارد زیر باشد:

■ شمارش کل سلولی: گلبول‌های سفید و گلبول‌های قرمز در نمونه شمرده می‌شود. افزایش گلبول‌های سفید ممکن است در عفونت‌ها و شرایط بدخیم دیده شود.
■ شمارش افتراقی گلبول‌های سفید: یعنی تعیین درصد انواع مختلف گلبول‌های سفید که افزایش تعداد نوتروفیل ها ممکن است در عفونت‌های باکتریایی دیده شود.
■ سیتولوژی: نمونه سانتریفیوژ شده که به‌طور اختصاصی رنگ‌آمیزی شده و زیر میکروسکوپ برای تشخیص سلول‌های غیرطبیعی و برای شمارش افتراقی سلول‌های سفید بررسی می‌شود. شمارش افتراقی سلول‌ها می‌تواند به تعیین اینکه آیا سلول‌ها درنتیجه عفونت هستند یا به دلیل وجود تومورند، کمک کند.

تست‌های بیماری‌های عفونی: تست‌ها ممکن است برای جستجوی میکروارگانیسم‌ها در صورت شک به عفونت انجام شوند که شامل موارد زیرند:
♦ رنگ‌آمیزی گرم: برای مشاهده مستقیم باکتری‌ها یا قارچ‌ها در زیر میکروسکوپ است که به‌طور نرمال نباید هیچ ارگانیسمی در مایع صفاقی وجود داشته باشد.
♦ کشت باکتری و تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی: اگر باکتری وجود داشته باشد، تست حساسیت می‌تواند برای هدایت درمان آنتی‌بیوتیکی انجام شود. اگر میکروارگانیسمی دیده نشد، به معنای عدم وجود عفونت نیست؛ بلکه ممکن است تعداد کمی از آن‌ها وجود داشته باشد یا رشد آن‌ها به علت درمان با آنتی‌بیوتیک قبل از آزمایش مهارشده باشد.
به ندرت اگر تستی برای سایر بیماری‌های عفونی انجام شده و مثبت شود، پس تجمع مایع صفاقی ممکن است به علت یک عفونت ویروسی، مایکوباکتریوم (مانند مایکوباکتریومی که عامل بیماری سل است) و یا انگل باشد.

نکات دیگری که باید دانست

قند خون یا آلبومین خون ممکن است برای مقایسه با غلظت آن‌ها در مایع صفاقی درخواست شود. اگر پزشک به وجود یک عفونت سیستمیک در فرد مشکوک است، کشت خون ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل مایع صفاقی درخواست شود.

 

 

 

 1. التهاب درون‌شامه قلب|تخصصی ترین گفتار درمانی درحیدر آبادکرج 09121623463 
 2. افتادگی دریچه میترال|تخصصی ترین گفتار درمانی درشاهین ویلا کرج 09121623463 
 3. احیای قلبی ریوی|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان امام حسین کرج 09121623463 
 4. هگزارلین|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان نبوت کرج 09121623463 
 5. هموکروماتوز|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اتحادکرج 09121623463 
 6. دیابت نوع ۲|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان توحید کرج 09121623463 
 7. دیابت نوع ۱|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اسبی کرج 09121623463 
 8. پیش‌دیابت|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان مهران کرج 09121623463 
 9. هپاتیت ای|تخصصی ترین گفتار درمانی در جهانشهر کرج 09121623463 
 10. نارسایی حاد کبد|تخصصی ترین گفتار درمانی در عظیمیه کرج 09121623463 
 11. حرکات روده|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارخان زاده کرج 09121623463 
 12. علایم ادراری|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارشهرداری مهرشهر کرج 09121623463 
 13. پیوند قلب|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارماهان کرج 09121623463 
 14. نخ دندان|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارجمهوری کرج 09121623463 
 15. مسواک|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارپرستار کرج 09121623463 
 16. کلرهگزیدین|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارموذن کرج 09121623463 
 17. طب ایرانی | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 18. چک لیست کشوری دفاتر کار مامایی| گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 19. چک لیست کشوری دفترکار تعذیه | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 20. چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی دیابت | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 21. چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی داخلی | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 22. چک لیست کشوری مراکز جراحی محدود | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 23.   
  • behtarinalborz.ir
   goftardarmanionline.ir
   googleimage.ir
   hamejaa.ir
   medu-karaj.ir
   siavashataee.ir
   slpnews.ir
   autismonline.ir
   avalinkaraj.ir
   behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
   behtarinkaraj.ir
   goftardarmanikaraj.ir
   goftareravan.ir
   google-map.ir
   googlegame.ir
   googlemovies.ir
   karaj-medu.ir
   kardarmanialborz.ir
   kardarmanikaraj.ir
   loknatclinic.ir
   loknatshekan.ir
   otalborz.ir
   otkaraj.ir
   pff-rhs.ir
   pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
   pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
   siavash-ataee.ir

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانتهران( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانخرم آباد ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانرشت( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانزاهدان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانزنجان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانساری( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانسمنان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانشهرکرد( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانشیراز( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانقزوین( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانقم( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

 

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانمشهد( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانطوس( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانهمدان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

Related posts