درمان روانشناختي و اختلالات دوقطبي | مجهزترین توانبخشی باغ پیر

درمان روانشناختي و اختلالات دوقطبي | مجهزترین توانبخشی باغ پیر

 

هدف اوليه هر درمان، خواه روانشناختي يا دارويي، هميشه مي‌بايست درمان اختلال و يا حداقل بهبود علايم آن باشد. بنابراين ما مي‌بايست نسبت به درمانهايي كه فقط در جنبه‌هاي ثانويه از قبيل كيفيت زندگي بهبودي بوجود مي‌آورند و يا نتايج غير اختصاصي دارند شبيه ارزيابي ذهني بيمار از درمان بوسيله پرسشنامه، بسيار موشكافانه و انتقادي برخورد كنيم. مي‌توان گفت كه اكثر درمانهاي روان شناختي غير قابل استفاده مي‌باشند. درمانهاي روان شناختي محدودي وجود دارند كه بطور مناسبي بوسيله آزمايشات باليني كنترل شده كه شامل نمونه‌هاي بزرگ و كافي باشند اعتباريابي شده باشند، اين درمانها فاقد يك طرح آينده نگر بوده و شامل گروه كنترل مناسب و كافي و جايگزيني تصادفي گروه‌ها نبوده‌اند و همچنين ارزيابي دوسوكور نتايج و يك پيگيري در سطح متوسط و بلند مدت از بيماران نداشته‌اند. موضوع بدتر اينكه برخي مطالعات كه يك بخش خوب هم داشته‌اند داراي اين ويژگي بوده‌اند كه اثرپذيري را به صورت غير مستقيم اندازه گيري كرده‌اند و امكان اينكه احتمالاً نشان دهند كه يك درمان روان شناختي ويژه به طور معناداري علايم يك اختلال ويژه را كاهش مي‌دهند، تعداد بستري شدن‌ها را كم مي‌كنند و غيره وجود ندارد. در حقيقت ما به عنوان درمانگر چيزي كه برايمان مهم است داشتن يك اصول و اهداف است. ما نمي‌گوييم كه بهبود برخي جبنه‌هاي غير اساسي و اصلي يك اختلال مهم نيست. در هدف‌هاي اوليه درمان دو سطح وجود دارد (بهبود اختلال كه براي بيش از 90 درصد از اختلالات روانپزشكي يك مدينه فاضله است) خوشبختانه با تشكر از تعداد مطالعاتي كه در اين راهنما مرور خواهند شد سودمندي آموزش رواني در بهبود سير بيماران دوقطبي را مي‌توان مشخص كرد و اكنون ما مي‌توانيم به سطح دوم برويم يعني به دنبال اين باشيم كه جدا از تأثير آشكار آموزش رواني در كاهش تعداد رويدادها و بستري شدن‌ها، چه بهبودها و پيشرفت‌هاي ديگري از آموزش رواني بدست مي‌آيد.

اجراي آموزش رواني دربرگيرنده تعداد سودمندي و منفعت در درمان بيماران دوقطبي است اين سودمندي‌ها به نتايج آشكار و اثربخشي كه آموزش رواني در پيشگيري از اختلال داشته‌اند اضافه مي‌شود. اول اين كه اصل سودمندي درمان گروهي طولاني مدت آموزش رواني باعث بهبودي و افزايش در كيفيت مراقبت‌هاي دريافت شده بوسيله بيماران ما مي‌شود و منجر به افزايش تبعيت و همكاري درماني و دارويي شده و بيماران خودشان مي‌توانند در موقعيت‌هاي پيچيده درخواست كمك كنند يا اينكه برخي بيماران خودشان ويژگي‌هاي شروع برخي دوره‌هاي مانيا را خواهند شناخت و خودشان به درمانگر مراجعه مي‌كنند.

افزايش تعداد ملاقات‌ها و همراه شدن ساير متخصصين به روانپزشكان به بيمار كمك مي‌كند تا آنها احساس كنند كه نقش مهمي در درمان خود بازي مي‌كنند. اضافه شدن يك روانشناس براي آموزش رواني كه درگير فعاليت‌هاي بيمارستاني و پي گيري آموزش رواني به صورت گروهي است و هم چنين اضافه كردن يك رزيدنت جوانتر روانپزشكي كه جلسات ويژه‌اي از برنامه‌هاي آموزش رواني را اجرا مي‌كنند اغلب باعث انتقال اين ايده به بيماران مي‌شود كه يك تيم كامل براي بهبودي او كار مي‌كنند. اين عمل، ترس بيمار را از اينكه بهترين درمان و مناسب‌ترين آن در دسترس نيست را كم كرده و از طرف ديگر مانع برخي ويژگي‌ها و خصوصياتي مي‌شود كه در ارتباط درماني اشكالاتي را بوجود مي‌آورد. مشكلاتي از قبيل تحريك پذيري يا عدم اعتماد كه اين ويژگي‌ها خود ناشي از بيماري ا ست و مي‌تواند به عنوان مانعي براي دريافت درمان مناسب باشند.

براي نمونه، يكي از بيماران ما بسيار كم حرف و ساكت بود و از گفتن هر نوع نگرشي كه مي‌توانست نشانه‌اي از وجود علايم سايكوتيك باشد خودداري مي‌كرد، نتيجه اين بود كه در اولين اپيزود مانيا به دليل علايم شديد هذياني، روانپزشك او را به صورت اجباري بستري كرد. همين صحبت نكردن در مورد افكارش يك مشكلي براي درمان او بود. بعد از شركت بيمار در برنامه آموزشي رواني گروهي، بيمار اهميت تشخيص و شناسايي اوليه علايم خطر مانيا را كه در او بر اساس ليستي كه خودش تهيه كرده بود فقدان اعتماد بود را ياد گرفت و متوجه شد كه شناسايي اين علايم و صحبت در مورد آنها در جلوگيري از بستري شدن مؤثر است. او در پي گيري هاي بعدي با روانشناس خود در مورد نگرش‌هاي بي اعتمادي صحبت مي‌كرد و هر دو با هم تصميم مي‌گرفتند كه اين نوع نگرش او بيماري است يا نه. با اين شيوه، بيمار شروع به شناسايي اوليه اپيزودهاي مانياي خودش مي‌كرد و اغلب اوقات از اينكه در مورد افكارش با روانپزشك صحبت كند ترسي نداشت.

آموزش رواني از مدل‌هاي قديمي مداخلات روانشناختي و روانپزشكي كه هميشه وجود داشته اجتناب مي‌كند. مدل بيماري‌زا[1] ارتباط بين دكتر شفا دهنده و بيمار منععل، در مقابل آموزش رواني يك ارتباط و همكاري درماني مناسب را بر اساس همكاري، آگاهي و اعتماد بوجود مي‌آورد.

عدم درك يك بيماري فرصت طلب سير اختلالات روانپزشكي را بدتر مي‌كند. اين حالت به درك نشدن بيمار توسط ديگران اضافه شده و بدتر آن كه فرد درك نمي‌كند چه اتفاقي برايش رخ داده و اينكه انتظار چنين چيزي را نداشته است. بيماراني كه در مورد اختلال خودشان آگاهي ندارند و نمي‌توانند زندگي خود را بشناسند احساس ناتواني مي‌كنند. آموزش رواني درك بيمار از بيماري را بهبود مي‌بخشد، حداقل با آموزش رواني بيمار متوجه مي‌شود كه چه اتفاقي دارد براي او رخ مي‌دهد و همين آگاهي براي احساس به‌زيستي[2] و زندگي با كيفيت بهتر ضروري است. بيماراني  كه در دوره آموزش رواني شركت كرده باشند، احساس گناه خود را متوقف كرده و به جاي آن احساس مسئوليت پيدا مي‌كنند و اين قدم نشان دهنده نياز به درمان است. بعد از اتمام يك گروه آموزش رواني مي‌گويند حالا من مي‌دانم چه اتفاقي برايم رخ داده است و ديگر به مدت طولاني هراسناك نخواهند بود. يك پديده جالب كه در حين آموزش رواني رخ مي‌دهد اين است كه به موازات اينكه بيمار در مورد اختلال خود اطلاعاتي بدست مي‌آورد اين حس را هم گسترش مي‌دهند كه از طرف ديگران هم فهميده مي‌شوند.

بايد گفت كه متخصصان سلامت عمدتاً اطلاعات زيادي را به بيماران خود نمي‌دهند. اين مسأله باعث مي‌شود كه بيمارانشان احساس كنندكه پزشك واقعاً نمي‌داند چه اتفاقاتي براي آنها رخ داده است. اما بيمارانيكه در گروه آموزش رواني قرار مي‌گيرند اطلاعات لازم را در مورد اختلالشان بدست مي‌آورند. بيماري كه آموزش رواني ديده باشد مي‌فهمد كه پزشك در مورد اختلال او مي‌داند و اين خود باعث بهبود در ارتباط درماني مي‌شود. آموزش‌هاي رواني پايه‌اي صحيح را براي انتقال اطلاعات بوجود مي‌آورد.

نفع واضح ديگر در اجراي يك برنامه آموزش رواني نسبتاً بلند مدت شبيه به آن چيزي كه در اين كتاب راهنما معرفي خواهد شد و تقريباً به مدت 6 ماه طول مي‌كشد اين است كه بيمار يك درمان كامل و جامع را دريافت كرده و اين خود احتمالاً باعث مي‌شود كه يك ثبات هيجاني بوجود آيد. در بيماران دوقطبي سير بيماري قبلي، بهترين پيش بيني كننده تشخيص براي سير بعدي است. بنابراين بايد مطمئن باشيم كه حداقل 6 ماه ثبات هيجاني براي برخي بيماران مؤثر است تا آنها را در مسير پيگيري بگذاريم. برخي بيماران از اطلاعات دريافت شده در گروه‌ها و تعامل با درمانگران و بقيه شركت كنندگان نفع زيادي نمي‌برند.

علاوه بر اين فاكتورهايي كه بهبودي بلافاصله را بعد از شركت كردن آنها در گروه در برخي بيماران شرح مي‌دهد فراسوي آن چيزي است كه در مورد بيماري‌ا‌شان، كنترل علايم و همكاري درماني دارند. پيگيري‌هاي هفته‌اي خود بيماران به آنها كمك مي‌كند كه احساس امنيت بيشتري داشته باشند و زمانيكه با استرسورهاي ويژه مواجه مي‌شوند به حالات ذهني خود توجه بيشتري كرده و نياز به منظم كردن خواب خود را بياد بياورند.

علاوه بر اين تهيه اطلاعات جزئي و ويژه به بيماران در مورد اختلالشان علاوه بر اينكه يك تكنيك ساده‌اي است كه باعث بهبود در همكاري مي‌شود براي رابطه پزشك و بيمار نيز ضروري است. زماني كه يك پزشك به اين فعاليت اختصاص مي‌دهد. توانايي براي انتقال دانش، پيچيدگي اختلال و نقش بالقوه بيمار ممكن است در درمان فرد مؤثر باشد. هر چند كه توضيح در مورد مثلاً سرطان روده بزرگ با جزئيات كامل به دليل سطح بالقوه درگيري بيمار خيلي مناسب و قابل استفاد نيست اما با اين حال، اين درگيري بيمار، پزشك را از وظيفه توضيح دادن به بيمار كه براي او چه اتفاقي رخ داده وقتي‌كه بيمار واقعاً مي‌خواهد بداند، معاف نمي‌كند. از طرف ديگر، آموزش بيماران در مورد اختلالشان براي درمان بيماريهايي از قبيل آسم، ديابت و فشارخون بالا ضروري است، به دليل اينكه رفتارهاي بيماران از قبيل رژيم غذايي، عادتها و نگرش‌هاي بيمار مي‌تواند در سير بيماري آنها تعيين كننده باشند. بنابراين همانطور كه اجراي درمان براي بيمار ديابتيك بدون آموزش بيهوده خواهد بود. درمان اختلال دوقطبي بدون آموزش رواني هم نامناسب خواهد بود.

 

 1. افتادگی دریچه میترال|تخصصی ترین گفتار درمانی درشاهین ویلا کرج 09121623463 
 2. احیای قلبی ریوی|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان امام حسین کرج 09121623463 
 3. هگزارلین|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان نبوت کرج 09121623463 
 4. هموکروماتوز|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اتحادکرج 09121623463 
 5. دیابت نوع ۲|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان توحید کرج 09121623463 
 6. دیابت نوع ۱|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اسبی کرج 09121623463 
 7. پیش‌دیابت|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان مهران کرج 09121623463 
 8. هپاتیت ای|تخصصی ترین گفتار درمانی در جهانشهر کرج 09121623463 
 9. نارسایی حاد کبد|تخصصی ترین گفتار درمانی در عظیمیه کرج 09121623463 
 10. حرکات روده|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارخان زاده کرج 09121623463 
 11. علایم ادراری|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارشهرداری مهرشهر کرج 09121623463 
 12. پیوند قلب|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارماهان کرج 09121623463 
 13. نخ دندان|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارجمهوری کرج 09121623463 
 14. مسواک|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارپرستار کرج 09121623463 
 15. کلرهگزیدین|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارموذن کرج 09121623463 
 16. طب ایرانی | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 17. چک لیست کشوری دفاتر کار مامایی| گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 18. چک لیست کشوری دفترکار تعذیه | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 19. چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی دیابت | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 20. چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی داخلی | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 21. چک لیست کشوری مراکز جراحی محدود | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 22.   
  • behtarinalborz.ir
   goftardarmanionline.ir
   googleimage.ir
   hamejaa.ir
   medu-karaj.ir
   siavashataee.ir
   slpnews.ir
   autismonline.ir
   avalinkaraj.ir
   behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
   behtarinkaraj.ir
   goftardarmanikaraj.ir
   goftareravan.ir
   google-map.ir
   googlegame.ir
   googlemovies.ir
   karaj-medu.ir
   kardarmanialborz.ir
   kardarmanikaraj.ir
   loknatclinic.ir
   loknatshekan.ir
   otalborz.ir
   otkaraj.ir
   pff-rhs.ir
   pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
   pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
  •   زهرا احمدی لیوانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان  مریم شکوری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     عبدالرحمن افق عطا   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     غلامرضا حیدریان فرد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     تاج محمد گری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     مینا بلاژ   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     زهرا درویش   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     هما صفری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     زهرا خانزاده   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     نیلوفر جان نثار طلوع   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

Related posts