صوت حرفه ای |مجهزترین توانبخشی شاهین ویلا

صوت حرفه ای |مجهزترین توانبخشی شاهین ویلا

 

گروه بزرگی‌ از افراد که به واسطه ماهیت حرفه کاری خود در معرض خطر بزرگی‌ برای ایجاد مشکلات صوتی و آسیب های حنجره ای هستند، استفاده کنندگان حرفه ای از صدا می‌ باشند. این افراد برای ادامه حرفه خود به تور مستقیم به ارتباط صوتی وابسته ا‌ند. اثر اختلالات صوتی بر این جمعیت انسانی‌ دو برابر و دو گانه است زیرا نه تنها بر ارتباط اجتمایی‌ بلکه بر شغل و حرفه ای آن ها نیز اثر می‌ گذارد. این مشکلات صوتی باعث ایجاد احساسات منفی‌ و عصبانیت در این افراد می‌ گردد و به راحتی‌ بر  توانایی‌ اجرایی حرفه آن ها تاثیر گذار است. این نگرانی‌ ها و اضطراب ها به علت اصلی‌ اختلال صوتی اضافه می‌ گردد و باید برای تغییر و مدیریت درمان شخص مورد توجه قرار گیرند، رویکرد مدیریتی درمان برای این افراد باید از راهکارهای صوت درمانی فراتر رود و توجه خاصی‌ به مشاورات بهداشت صوتی گردد. توانبخشی این افراد اغلب افراد متخصص زیادی را در گیر می‌ کند. تیم مورد نظر ممکن است از افراد زیر تشکیل شده باشد.

متخصص ENT – Otolarynogolist – آسیب شناس گفتار و زبان – معلم صوت و آواز – معلم صوت حرفه ای – مدیر ، توانبخشی صوتی موفق به ارتباط و همکاری موثر این افراد وابسته است.

استفاده کنندگان از صوت حرفه ای

همه ما برای گذراندن زندگی‌ روزمره خود به مکانیسم صوتی وابسته هستیم. در واقع برای بسیاری از افراد همه، حتی با مشکل کوچک که برایشان پیش می‌ آید، دچار مشکلات و رنجش های زیاد می‌ گردند. در صورتی‌ که افراد استفاده کننده حرفه ای از سوت خود، با دردسر های بسیار بیشتری در قبال دردسر های مشکلات صوتی رو به رو می‌ گردند. اختلالات صوتی، خواه حاد و یا مزمن، ممکن است این افراد را تهدید کنند و زندگی‌ شان را تغییر دهند و حتی شغل آنها را پایان دهند.

 

Related posts