کشف دلیل: عکس برداری از مغز|مجهزترین توانبخشی حسین‌آباد جو مردآباد

کشف دلیل: عکس برداری از مغز|مجهزترین توانبخشی حسین‌آباد جو مردآباد

سال اخیر تحقیقاتی‌ که با عکس برداری از مغز انجام شده ا‌ند حاکی از آنند که گفتار افراد بالغی که مبتلا به لکنت هستند با فعالیت غیر معمول مغز مرتبط است. با وجودی که یافته های این تحقیقات بسیار متنوع است تحلیل چند جانبه ای که اخیرا انجام شده نشان دهنده افزایش فعال سازی نیمکره راست و کاهش فعالیت گیجگاه بوده و در بخش مخچه نیز برخی‌ نواحی به صورت غیر معمول فعال شده ا‌ند. در ساختار مغز نیز مواردی خلاف قاعده در افراد بزرگسال مبتلا به لکنت گزارش شده است حدود سیزده سال پیش فاکس و همکارانش دریافتند که وجود نظریه ای درباره لکنت که بتواند  نظام های عصبی و فعالیت هایی‌ را که مشاهده شده ا‌ند را در هم ادغام کند ضروری است. این گروه امروزه این نظریه را، بر اساس تحلیل چند جانبه ای که ذکر آن رفت، ارائه داده ا‌ند.

 

اهمیت هجا

نقش هجا در تولید زبان و گفتار حیاتی‌ است. طبق یافته های لولت و همکارانش هجای تولیدی که فرد آنها را فرا می‌ گیرد در فهرستی ذهنی‌ از هجا ذخیره می‌ شوند. لغات بازیابی شده و در سطح تقطیع بصورت واجی رمز گشاهی می‌ شوند. در حالی‌ که هجا ها در این سطح مشخص نیستند و هجسازی در سطح واجی واژه رخ می‌ دهد. هجاهایی که بسامد و نوع آنها بیشتر است از فهرست هجا ها بازیابی می‌ شوند و برای اجرأ به شبکه تولید ارسال می‌ شوند. زیگلر و ماسن معتقدند دسترسی‌ به فهرست هجا ها بر محاسباتی را در تولید گفتار کاهش می‌ دهند. تکیه از هجایی به هجای دیگر متفاوت است. این تغییر مانعی‌ واژگانی و زبر زنجیری را در بر می‌گیرد و با تغییرات نسبی‌ در زیر و بامی، دیرش و / یا بلندی حاصل می‌ شود. به بیان ساده تر، تکیه تقابلی با تغییر از هجایی به جای دیگر بدست می‌ آید. بنا به اضهارات لولت و ویلدن، مسیر های تولیدی تکیه بر و بدون تکیه بطور مستقل در فهرست هجا نشان داده می‌ شوند. به نظر می‌رسد تقطیع هجایی از جهانی‌ های زبان باشد. چهارچوب هجا از حرکت های باز و بسته شدن فآک از کودکی شکل می‌گیرد. سخنان نه مفهوم کودک نشان دهنده چهار چوب هجا بدون محتوی است و طی‌ سال دوم زندگ، محتوا نیز در این چهار چوب ها گنجانده می‌ شود، تا اولین واژه های کودک به این ترتیب شکل بگیرند.

حدود یک دهه پیش پکمن و همکارانش با کار روی مدلی‌ به اهمیت هجا در لکنت پی بردند. تحلیل ها حاکی از آن بود که تنوع تکیه در بزرگسالانی که گفتار خود را کش می‌ دادند تا لکنتشان را کنترل کنند با کاهش مواجه شد. لذا این فرضیه مطرح شد که کاهش تقابل های تکیه ای در اجا ها، نیاز به تلاش در حرکت از یک هجا به هجای دیگر را کاهش می‌ دهد و این می‌ تواند یکی‌ از ویژگی‌ های اصلی‌ گفتار ممتد محسوب شود. آنها همچنین دریافتند زمانی‌ که فرد با ریتم سخن می گوید لکنت کاملا محو می‌ شود به ویژه اگر گفتارش از نظر هجایی زمانبندی شود. و به نظر می‌ رسد این قوی ترین بازار افزایش سلاست گفتار باشد. این پیشگویی بود ها با پژوهش های پکمن و همکارانش تایید شد. بنا به نتایج تحقیق آنها به نظر می‌ رسید که تاثیر بهبود یابنده گفتار ریتمیک مستقل از کاهش صورت گفتار است. در مدلی‌ که این گروه از محققان ارائه کردند، کاهش تلاش برای نشهان آدمن تکیه یک هجا در مقایسه با هجای دیگر، موجب کاهش لکنت می‌ شود، هماهنطور که در گفتار ریتمیک و کش یافته نیز شاهد آن بودیم. یکی‌ از فرضیه های این مدل این است که افرعادی که مبتلا به لکنت هستند سیستم کنترل موتور گفتارشان بنا به دلایل ناشناخته بی‌ ثبات است که با بالا رفتن نیاز استفاده از آن، مستعد آشفتگی‌ است. یکی‌ از موارد کاربرد این سیستم، تغییر تکیه از هجایی به هجای دیگر است. این مدل 2 ویژگی‌ مهم را در آغاز لکنت توصیف می‌ کند. آقان لکنت واژها و تکرار هجاها از علائم عمده آغاز لکنت است. این حقیقت که کودکان در آغاز سخن گفتن یا ادای اولین واژه هایشان لکنت ندارند و لکنت آنها با کنار هم گذاشتن واژه ها بروز و استراتژی هایی‌ که فرد برای ممانعت، پنهان سازی و یا اجتناب از لکنت اتخاذ نموده تاثیر پذیر است. آغاز لکنت در کودکان با کاربرد تکیه تقابلی مقارن است. این نظریه تفاوت در واکنش به درمان در سنین مختلف را نیز مورد توجه قرار می‌ دهد. بنا به اظهار نظر والدین یک روش درمانی رفتاری ساده در کودکان موثر واقع شد اما بزرگسالان واکنش نسبتا ملایمی را به همین روش موثر نشان دادند روش های درمانی رفتاری برای نوجوانان و بزرگسالان شامل بازسازی گفتار می‌ شود کی ز طریق تاثیرات بازدارنده گفتار ریتمیک و کش یافته محقق می‌ شود. این روش های درمانی به این دلیل موثرند که در گفتار بازسازی شده تنوع تکیه زبانی‌ کاهش یافته است. همچنین روش درمانی موثر برای کودکان در آغاز لکنت به این دلیل کار آمد بود که کودکان را بر آن می‌ داشت که در مرحله بحرانی‌ رشد گفتار، ناقص در پردازش عصبی را قبل از شکل گیری شبکه های عصبی گفتاری تعدیل کنند. بنا به این نظریه مشکل لکنت را در سطح تولید هجا باید برسی‌ نمود.

 

 

Related posts