لیست شماره تلفن های مراکزبهداشتی درمانی روستائی تابعه مرکزبهداشت شماره یک اصفهان

 

لیست شماره تلفن های مراکزبهداشتی درمانی روستائی         تابعه مرکزبهداشت شماره یک اصفهان

 

آموزشگاه بهورزي 35292342 ستاد-بهداشت محیط 36617105
ابن سینا اعتیاد 34450416 ستاد-بهداشت محیط 36622303
ابن سینا 34450315 ستاد-تدارکات 36617065
ابن سینا نسیم مهر 34484010 ستاد-تعاونی اعتبار 36614999
ابن سينا 34459039 ستاد-خدمات وتأسیسات 36622152
ابن سينا 34459145 ستاد-دبیرخانه 36617123
ابن سينا 34459147 ستاد-درآمد 36630274
ابن سينا 34466046 ستاد-روابط عمومی 36618234
ابن سينا-واکسیناسیون 34458694 ستاد-سلامت روان 36617826
ابن سينا نسیم مهر 34450415 ستاد-فکس 36617460
ابن سينا نسیم مهر 34484011 ستاد-کارگزینی 36617568
ارزنان 35515030 ستاد-گسترش 36617702
امام علی پایگاه 35560322 ستاد-مبارزه بابیماریها 36617662
امام محمد تقي (ع) 34616726 ستاد-مبارزه بابیماریها 36621615
اندوان 35582112 ستاد-مدیریت 1 36610222
باطون 35590785 ستاد-مدیریت 2 36620880
بهاران 35226252 ستاد-مرکزتلفن 1 36617062
بهداشت محیط1 32648770 ستاد-مرکزتلفن 2 36618069
بهداشت محیط1 32648780 ستاد-مرکزتلفن 3 36621719
آموزشگاه بهورزي 35292342 ستاد-بهداشت محیط 36617105
پزوه 35303700 ستاد-مرکزتلفن 5 : ساختمان 36622254
پل شهرستان 32605170 ستاد-مرکزتلفن4 36621714
جلوان 35581999 ستاد-مرکزتلفن6 : پرستاری وداروئی 36622186
حسن آباد گاري 34591122 ستاد-مرکزتلفن7 :بهداشت دهان ودندان 36615836
حصه 1شرقی 35580699 ستاد-نقلیه 36632843
حصه 2غربی 35580325 سمسور 35312032
حضرت علی(ع) آزمایشگاه 35593229 سودان 35591416
حضرت علی(ع)خانواده 355555060 سودان پایگاه 35665866

لیست شماره تلفن های مراکزبهداشتی درمانی روستائی         تابعه مرکزبهداشت شماره یک اصفهان

 

 

حضرت علي (ع) 35551030 شهیداول – دیابت 35578040
حضرت علي (ع) 35551900 شهيد اول 35570040
حضرت علي (ع) 35551901 صادق آباد 34605129
خاتون آباد 35224322 علي بن موسي الرضا 32292510
خواجو18 32734010 فرودگاه – فرنطینه 35275146
خوراسکان – دیابت 35249720 فنارت 35312033
خوراسگان 35210825 قصر گورت 35724142
دارك 35510105 قهجاورستان 35211514
دارگ پایگاه 35514129 قهجاورستان ضمیمه 35221212
دندانپزشکی حضرت محمد (ص) 32671061 كردآباد جي 35290370
دندانپزشکی حضرت محمد (ص) 32671062 گرکان 35810310
دندانپزشکی حضرت محمد (ص) 32673976 گورت 35723038
دوطفلان 35671002 مطهري 34593918
راران 35244950 مولنجان 35702100
راطبي 32601588 نواب صفوي اموراداری 32275288
راطبي بهداشت مدارس 32613373 نواب صفوي ایدز 32275250
رستميان 32279515 نواب صفوي اینترنت 32274282
رستميان 32279486 نواب صفوي بهداشت حرفه ای 32275215
رضائيان 35212766 نواب صفوي زنجیره سرد 32275289
رضائيان 35221780 نواب صفوي ژنتیک 32275214
رضائيان 35245001 نواب صفوي سل 32275377
رضائيان 35245002 نواب صفوي مرکزتلفن 32275358
رضائيان 35247188 نواب صفوي مرکزتلفن 3 32275364
زینبیه 35520015 نواب صفوي مرکزتلفن 4 32275365
زينبيه 1 35514466 نواب صفوي مرکزتلفن2 32275360
ستاد-آمار 36617965 نواب صفوي مشاوره رفتاری 32275359
ستاد-اموراداری 36622275 ولی عصر(عج) پایگاه 1 32265062
ستاد-امورپزشکان 36621868 ولی عصر(عج) پایگاه 2 32300702
ستاد-امورمالی 36617629 وليعصر 32281121
ستاد-انفورماتیک 36617715 وليعصر2 32288146
ستاد-بسیج مرکز 36621748 هتم آباد 35720055
ستاد-بهداشت حرفه ای 36617262 هفتشويه 35229422
ستاد-بهداشت خانواده 36621110 هفتون 35806528
ستاد-بهداشت محیط 36611216 هيستان جي 32631379

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

مراکز گفتار درمانی خراسان رضوی ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز گفتار درمانی خراسان جنوبی( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز گفتار درمانی چهار محال بختیاری ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز گفتار درمانی اراک( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز گفتار درمانی اصفهان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز گفتار درمانی اردبیل( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز گفتار درمانی ارومیه( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز گفتار درمانی چهار محال بختیاری ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

Related posts