لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت مرکز بهداشت استان کرمان

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت مرکز بهداشت استان کرمان

نام مرکز

شماره تلفن

نام پایگاه

شماره تلفن

مرکز الغدیر

32812513

الغدیر

32812513

رضوان

32822451

هوانیروز

32860039

وصال

32611179

بیهقی

32126940

مرکز 12 فروردین

32442685

طاهراباد

32113636

لاله

32111769

پارس

32110996

12فروردین

32442685

آزادگان

32123451

فرهنگیان

32116713

مرکز ملایری

32733513

ملایری

32733513

سجادیه منتظری

32720972

ابوالفضل

یاسین

32459762

ولایت

32750056

مرکز ابوحامد

32237086

نصیری

32712888

شهید خزائی

32713646

اردشیر همتی

32223611

نکویی

32237089

ابوحامد

32237086

مرکزشهید اسدی

33110900

شهید اسدی

33110900

باستانی پاریزی

33112331

عباسپور

33124215

امام جواد

33111494

نوریه

33122466

نام مرکز

شماره تلفن

نام پایگاه

شماره تلفن

سینا

32514451

سینا

32514451

مطهری

32117634

رستاخیز(ابوذر)

32513364

مهر

32163454

14معصوم

مرکز بیگ زاده

32233769

بیگ زاده

32233769

داوری

33230990

مالک اشتر

32523307

امام حسن

32534197

مرکز باقدرت

33210030

باقدرت

33210030

15 خرداد گلدشت

33243475

رسالت

33214609

سجادیه ارجمند

33210529

شهرک ایرانمنش

33235615

خواجو

32237351

مرکز 22 بهمن

33325872

حسن توکلی

33356502

گلستان

33324193

شهید اعتباری

33221866

22 بهمن

33325872

15 خرداد توکل آباد

33325872

زندان

مرکزسرآسیاب

33411499

سرآسیاب

33411499

12 امام

شهرک صنعتی

33350390

سرآسیاب فرسنگی

33415223

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

 ناصر میرزایی دریانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

 روزبه شکری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زیبا دلخواه   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  حسین محمدزاده   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  حکیمه رزمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  پورینا نصیروش   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

Related posts