مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان نسترن

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان نسترن

 

 

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله ۱

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله ۲

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان نسترن

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان مهرگان

 مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان مختاری

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان میر زنده دل

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان کوثر

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان اقاقیا

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت خیابان بعثت

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان نیک نژاد

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد گلستان ۳

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیاباش راوش

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد رسالت ۱۳

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد خیابان تختی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد خیابان صداقت

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد خیابان احسان

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان صداقت

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان حسینی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لادن چهر

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد کوچه نیک نژاد

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان ۱۴

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان ۱۵

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۶

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۷

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۸

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۲۱

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان مهران رسالت ۹

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان مهران  بوستان ۲

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان مهران خیابان گودرزی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان مهران خیابان مسرور خسروی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان مهران خیابان یاقوت

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان طالقانی خیابان تعاون

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان طالقانی خیابان شریعتی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان طالقانی خیابان نرگس

 مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله ۱

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله ۲

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان نسترن

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان مهرگان

 مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان مختاری

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان میر زنده دل

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان کوثر

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان اقاقیا

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت خیابان بعثت

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان نیک نژاد

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد گلستان ۳

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیاباش راوش

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد رسالت ۱۳

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد خیابان تختی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد خیابان صداقت

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد خیابان احسان

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان صداقت

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان حسینی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لادن چهر

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد کوچه نیک نژاد

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان ۱۴

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان ۱۵

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۶

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۷

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۸

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۲۱

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان مهران رسالت ۹

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان مهران  بوستان ۲

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان مهران خیابان گودرزی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان مهران خیابان مسرور خسروی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان مهران خیابان یاقوت

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان طالقانی خیابان تعاون

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان طالقانی خیابان شریعتی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان طالقانی خیابان نرگس

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان طالقانی خیابان بنفشه

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان طالقانی خیابان بهاران

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان طالقانی خیابان مریم

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان طالقانی خیابان شجاعی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان طالقانی خیابان اسدنیا

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان طالقانی خیابان ارکیده

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان طالقانی خیابان لاله

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان پاسداران

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان بسیج

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان چالوس

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان شورا

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان استقلال سه راه عظیمیه

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان استقلال فردوس جنوبی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان خیام

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان یاسمن

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱ شرقی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱غربی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۳ غربی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۴شرقی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۵ غربی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۶ شرقی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۷ غربی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۸ شرقی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۰

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۱

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۲

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۳

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۴

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۵

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۶

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۷

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۸

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۹

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۲۰

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۲۱

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان چالوس لاله دوم

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان شورا خیابان نامی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان شورا خیابان  بختیاری

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان شورا خیابان  سرجوی

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان شورا خیابان نظربابا

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان شورا خیابان جاوید

مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در عظیمیه 09121623463|عظیمیه خیابان یاس غربی

 

 

ارزیابی و مشاوره رایگان اختلالات گفتاری – توانبخشی

 

روزهای شنبه و دوشنبه ایام غیر تعطیل بین ساعت 19 الی 20

مرکزتوانبخشی گفتار توان گستر به آدرس:

کرج، رجایی شهر، بلوار انقلاب، بین 13 و 14 نبش میدان اتحاد، ساختمان آراد، طبقه دوم

شماره تماس

09121623463

02634405830

02634447071

02634447075

02634471795

 

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

Related posts