به کلینیک تخصصی گفتار توان گستر البرز خوش آمدید 

ما در مورد توانایی و امکانات خود بر اساس سابقه کار روشن قبلی ، شفاف هستیم .

فرزند شما یکبار دوسالش است فرزند شما یکبار ۳ سالشه است و شما باید مراقبت کنید که برای توانبخشی به کدام کلینیک مراجعه می‌کنید ؟ توسط چه کسی ویزیت می شوید ؟
چون اگر آن فرد مهارت لازم و کافی را نداشته باشد نه تنها عمر شما بلکه سرمایه شما که همان فرزند شما هم هست ،هدر می رود و سن بحرانی و سن حساس که برای گفتار هست برای راه رفتن هست از دست می رود، و فرزند شما هیچگاه به مدرسه عادی و به زندگی طبیعی باز نمی گردد

عملکرد سال 2020

0%

سال به سال

افزایش تعداد مراجعین

0%

تعداد قصورات پزشکی

امسال

0%

سال به سال

افزایش تجهیزات توانبخشی

0%

افزایش رضایتمندی مراجعین

چشم انداز سال 2020

کلینیک تخصصی گفتار توان گستر سعی داشته است تا در هر سال با افزایش تعداد مراجعین ( خدمات حضوری در داخل کشور و آنلاین برای هموطنان خارج از کشور ) سطح خودرا همراه با آپدیت تجهیزات و ارتقا علمی متخصصان و کارکنان گسترش دهد .

تعداد مراجعین و ارتقا خدمات ما در 2019

0%

سال به سال

افزایش تعداد مراجعین

0%

تعداد قصورات پزشکی

امسال

0%

سال به سال

افزایش تجهیزات توانبخشی

0%

افزایش رضایتمندی

عملکرد سال 2019

کلینیک تخصصی گفتار توان گستر سعی داشته است تا در هر سال با افزایش تعداد مراجعین ( خدمات حضوری در داخل کشور و آنلاین برای هموطنان خارج از کشور ) سطح خودرا همراه با آپدیت تجهیزات و ارتقا علمی متخصصان و کارکنان گسترش دهد .

ما برای ارزیابی و درمان به موقع و کامل در خدمت شما هستیم 

دانش ، دانایی و توانایی