حنجره و لکنت09121623463:آناتومی حنجره

آناتومي حنجره

 

حنجره در خط وسط گردن  در حدود مهره هاي 3-6 گردني قرار دارد.

       حنجره از بالا به حلق و از پائين به ناي منتهي ميشود. حنجره از غضروفهائي تشكيل ميشود كه توسط ليگمانها ومامبرانهائي بهم متصل ميشوند و توسط عضلات داخلي و خارجي حركت دارند.

  حفره حنجره شامل قسمتهاي زير مي باشد:

  • مدخل حنجره: ‌متشكل از اپيگلوت در جلو ، آرتينوئيد ها در عقب و چين هاي آري اپيگلوتيك در طرفين مي باشد.
  • دهليز حنجره : بين مدخل حنجره و طناب صوتي كاذب مي باشد.
  • ونتريكول هاي حنجره : فضائي بين طنابهاي صوتي كاذب و حقيقي در طرفين مي باشند.
  • ساكول : يك حفره كوري در انتهاي قدامي ونتريكول مي باشد كه حاوي غدد مخاطي فراوان بوده ورطوبت طناب صوتي حقيقي را  تامين ميكند.
  • ريما گلوتيس : شكافي است كه بين لبه هاي آزاد طنابهاي صوتي حقيقي قرار دارد.
  • فضاي ساب گلوت : منطقه اي از زير طناب صوتي تا لبه تحتاني غضروف كريكوئيد را گويند

     اسكلت حنجره متشكل از استخوان هيوئيد و غضروفهاي اپي گلوت ،‌تيروئيد ،كريكوئيد دو غضروف آرتينوئيد  مي باشد.

       استخوان هيوئيد شبيه حرف U  مي باشد و در وسط، تنه آن ودر طرفين شاخ هاي كوچك و بزرگ قرار دارند و از بالا‌عضلات زبان و از   پائين عضلات نواري (  STRAP    ) و نيز غشا تيرو هيوئيد به آن متصل  هستند.

   غضروف تيروئيد از جنس هياليني وشبيه سپر خميده مي باشد و متشكل از صفحه هاي چپ وراست ،‌زاويه خط وسط و شاخهاي فوقاني و تحتاني در طرفين مي باشد . شـاخ تحـتانـي در طـرفيـن به  غضروف كريكو ئيد مفصل ميشود ( سينويال ) .در انتهاي فوقاني زاويه خط وسط به جلو برجسته  شده كه به نام سيب آدم مي باشد.

        غضروف كريكوئيد از جنس هياليني و به شكل حلقه ميباشد و تنه آن در عقب و قوس آن در جلو قرار دراد و تنها  اسكلت حلقوي كامل حنجره است .

   غضروف اپيگلوت يك غضروف الاستيكي به شكل برگ  يا راكت است و ساقه آن در خط وسط از پشت به زاويه تيروئيد در بالاي كميسور قدامي متصل است .

    غضروف هاي آرتينوئيد از جنس هياليني بوده و به شكل هرم مي باشد و در قاعده زائده اي به جلو به نام زائده صوتي داشته كه ليگمان صوتي به آن وصل ميشود ونيز زائده اي به خارج به نام زائده عضلاني دارد كه عضلات تيروآرتينوئيد و كريكوآرتينوئيد جانبي و خلفي و  اينتر آرتينوئيد  به آن وصل ميشوند. قاعده آرتينوئيد ها به سطح فوقاني تنه كريكوئيد مفصل ميشوند. غضروف هاي ريز كورنيكوليت ( Corniculate   ) غضروفهاي كوچك مخروطي شكل هستند كه در راس آرتينوئيد هر طرف قرار دارند.

   غضروف هاي كونئي فرم ( Cuneiform ) به شكل چماق بوده ودر چين آري اپيگوتيك هر طرف قرار دارد

ادامه مطلب  بهترین گفتاردرمانی درکرج - هشتگرد - نظر اباد - فردیس - محمد شهر - البرز ، مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ولیعصر

Related posts

Leave a Comment