حنجره و لکنت09121623463:فیزیولوژی حنجره

 فيزيولوژي  حنجره

 

  اعمال حنجره شامل موارد زير ميباشد.

  • راه عبور هوا در دستگاه تنفسي است كه در دم طنابهاي صوتي از هم دور ميشوند و در بازدم بهم نزديكتر ميشوند.
  • مكانيسم حفاظتي حنجره توسط عمل اسفنكتري مدخل حنجره و طنابهاي صوتي كاذب و حقيقي درهنگام بلع مايعات و جامدات تنفس گازهاي تحريكي ( شيميايي وحرارتي ) و تماس اجسام خارجي اعمال ميگردد.

باتحريك شاخ هاي حسي عصب حنجره اي فوقاني از طريق شاخه هاي حركتي نزديك كننده حنجره اي تحتاني ( يا راجعه) راه هوائي از خطرات ورود گاز ( مايعات و جامدات) مصون ميماند

  • سرفه كه نقش مهمي در خارج كردن اجسام ومايعات از راه هوائي دارد به كمك بسته شدن گلوت و سپس باز شدن ناگهاني آن در باز دم شديد مي باشد وبدون فونكسيون گلوت اين امر امكان پذير نخواهد بود.
  • حنجره با بستن گلوت سبب فيكس شدن قفسه سينه در اعمالي مثل بلند كردن اجسام و بالا كشيدن بدن ، ادرار كردن و اجابت مزاج ميشود وبدون فونكسيون گلوت اعمال فوق  مختل ميشوند.
  • صدا در حنجره با بسته شدن گلوت و حركت چين هاي مخاطي طناب هاي صوتي حقيقي با بالا و اجازه عبور هوا از ساب گلوت به خارج و سپس برگشت چين مخاطي به پائين بطور مكرر ايجاد ميشود . هر چه انقباض و نزديك  شدن طنابهاي صوتي بهم بيشتر باشد و در راه عبور هوا مقاومت بيشتري ايجاد نمايد فركانس توليد شده  زيرتر خواهد. هرچه فشار هوا در زير گلوت  نسبت به اتمسفر بالاتر باشد شدت صداي توليدي بيشتر خواهد بود.
ادامه مطلب  بهترین کلینیک گفتاردرمانی در درمان تخصصی کامل و بدون بازگشت لکنت 09121623463 | شهرک امام خمینی میدان دولت آباد بلوار بسیج

Related posts

Leave a Comment