خراسان جنوبی جزو سه استان برتر کشور در واکسیناسیون کرونا –

Source linkمنبع