دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد اجرای عملیات احداث ۲ واحد ساختمان مسکن پزشکان در خنداب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه ۵ ابنیه و۵ تاسیسات و گواهی صلاحیت ایمنی) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  ۲۲/۰۶/۱۴۰۰می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  شنبه  تاریخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۰
مهلت تکمیل اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت  :  روز سه شنبه  تاریخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۰ 
زمان بازگشایی پاکت ها ی مناقصه : ساعت ۹ صبح  روز   چهارشنبه  تاریخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰
زمان بازدید از محل اجرای پروژه:  از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ روز سه شنبه  تاریخ۳۰/۶/ ۱۴۰۰ 
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۷۹۱.۶۳۰.۲۲۵  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها .تلفن  ۰۸۶۳۳۱۳۰۲۵۲ و ۰۲۱۸۸۷۹۴۱۸۳
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  ۴۱۹۳۴-۰۲۱ 
دفتر ثبت نام : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸ 
 

Source linkمنبع