بر اساس بخشنامه ارسالی از معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، کلیه مدیران ستادی و عملیاتی در سطوح مختلف مدیریتی با پست سازمانی و یا ابلاغ انشائی طبق تشکیلات که تاکنون موفق به ثبت نام در سامانه اطلاعات مدیران سلامت نشدن در اسرع وقت اقدام نمایند.

مدیرانی که احراز هویت شدن با ورود به سامانه اطلاعات مدیران سلامت به آدرس «hmdb.behdasht.gov.ir» با استفاده از کلمه عبور که از طریق پیامک دریافت نمودند، پس از تائید اطلاعات شخصی و انتخاب واحد سازمانی، نسبت به ورود اطلاعات و یا تکمیل قسمتهای زیر در سامانه: سابقه مدیریتی؛ تشویقات؛ سابقه پژوهشی؛  تالیف و ترجمه کتاب و مقاله؛ سابقه عضویت در کمیته، شورا، مجامع و… با بارگذاری مستندات مربوطه اقدام نمایند.

Source link



منبع