سویه جدید کرونا امیکرون سرعت سرایت پذیری بالایی دارد

Source linkمنبع