رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۷۲ درصد جمعیت خفر و جهرم هر دو دز واکسن کرونا دریافت کرده اند

۷۲ درصد جمعیت خفر و جهرم هر دو دز واکسن کرونا دریافت کرده اند

Source linkمنبع