کدام واکسن های کرونا برای دز سوم در جهرم موجود است؟

سوال شما: کدام واکسن های کرونا برای دز سوم در جهرم موجود است؟

پاسخ دکتر سید مجید ارجمند معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم:

در حال حاضر واکسن های سینوفارم، برکت، آسترازنکا و پاستو کوواک پلاس برای دز سوم در جهرم موجود است. کسانی که سه ماه از دز دوم واکسنشان می گذرد می توانند برای دریافت دز سوم یا بوستر به مراکز واکسیناسیون دانشگاه مراجعه نمایند. ترجیحا پیشنهاد می شود دز سوم واکسن از نوع واکسنی باشد که در دز اول و دوم تزریق شده است. اما اگر شهروندان متقاضی واکسن دیگر برای دز سوم باشند هیچ ممانعتی وجود ندارد.

کسانی که دز اول و دوم واکسنشان از نوع اسپوتنیک بوده است می توانند دز سوم را واکسن های آسترازنکا یا پاستا کوواک پلاس دریافت کنند.

وبدا؛ رسانه سلامت

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

Source linkمنبع