دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل ستاد مرکزی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه   تاریخ  ۱۴/۱۱/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  یکشنبه  تاریخ  ۲۴/۱۱/۱۴۰۰  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  ۹ صبح روز دوشنبه تاریخ  ۲۵/۱۱/۱۴۰۰   
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۱.۶۰۶.۴۲۵.۰۰۰ ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران . 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن ۰۸۶۳۳۱۳۰۲۵۲
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴-۰۲۱ 
دفتر ثبت نام : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸ 
 

Source linkمنبع